Opinie o Nas

Ta strona używa plików Cookie. Aby z niej korzystać zaakceptuj ten fakt. Więcej informacji tutaj.

KATEGORIE
Dlaczego warto kupić u nas?
Wysyłka w ciągu 24h
Wysyłka w ciągu 24h
14 Dni na zwrot*
14 Dni na zwrot*
Zaufane opinie
Zaufane opinie
Codzienne nowe promocje
Codzienne nowe promocje

W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom BEIKS BIK Machulski Sp.j. (dalej BEIKS) i użytkownikom korzystającym z serwisu www.beiks.pl (w tym sklepu internetowego prowadzonego poprzez www.beiks.com.pl) oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności oraz sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych BEIKS wprowadza niniejszą Politykę prywatności. Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych przez BEIKS jako Administratora danych osobowych, w tym danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu www.beiks.pl w celach dla których są one zbierane i przetwarzane.

Definicje:

 1. Administrator – BEIKS Machulski Sp.j z siedzibą w Kraśniku zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077050 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Słowackiego 18 23-204 Kraśnik, NIP 715-15-31-704 , REGON 431023668;
 2. Ankieta- formularz kontaktowy udostępniany Użytkownikowi w formie papierowej lub elektroniczny, który służy Użytkownikom do pierwszego kontaktu z Administratorem i umożliwia wypełniającemu Ankietę skierowanie zapytania o ofertę Administratora;
 3. Serwis – serwis zamieszczony pod adresem www.beiks.pl iwww.beiks.com.pl oraz pozostałych domenach Administratora, za pomocą których Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z prowadzonego przez siebie sklepu internetowego i zapoznanie się ze swoją ofertą produktową;
 4. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis , bez względu na cel i sposób korzystania z Serwisu, która przez rozpoczęcie korzystania z Serwisu potwierdza, że zapoznała się z postanowieniami Polityki prywatności oraz Regulaminem dostępnym pod adresem www.beiks.com.pl/content/3-Regulamin, akceptuje wskazane tamże postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także osoba fizyczna lub prawna wypełniająca Ankietę Administratora i przekazująca ją Administratorowi w formie papierowej lub osoba fizyczna lub prawna przekazująca informację Administratorowi skrzynkę e-mail lub wiadomość na portalu Facebook w tym zapytanie o Produkty oferowane przez Administratora;
 5. Klient – osoby fizyczne i prawne, które zawarły z Administratorem umowę sprzedaży, także za pomocą sklepu internetowego dostępnego poprzez Serwis oraz osoby fizyczne i prawne, które posiadają konto w Serwisie Administratora;
 6. Login – ciąg znaków przypisanych danemu Użytkownikowi Serwisu, który po wprowadzeniu w wyznaczonym miejscu wraz z Hasłem pozwala na wielokrotne, bezpieczne uzyskiwanie dostępu do Konta Klienta (logowanie);
 7. Hasło – kombinacja co najmniej 8 znaków (małe i duże litery, a także cyfry), konfigurowane przez Użytkownika celem zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika;
 8. Regulamin – regulamin pod adresem www.beiks.com.pl/content/3-Regulamin;
 9. Usługi Administratora – usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez Administratora na rzecz Użytkowników;
 10. Produkt – towar oferowany Klientowi przez Administratora;
 11. Newsletter – zbiór informacji handlowych wysyłanych z określoną częstotliwością przez Administratora, w imieniu własnym lub na zlecenie innych osób, na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej i/lub nr telefonu podany przez Użytkownika, na który mogą składać się w szczególności treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe dotyczące Serwisu, Administratora, podmiotów współpracujących z Administratorem;
 12. Zamówienie – zamówienie Produktów oferowanych przez Administratora składane przez Klienta lub Użytkownika.


§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu świadczenia Usług Administratora jest BEIKS Machulski Sp.j z siedzibą w Kraśniku .
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji. Niniejsza Polityka Prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Klientów i Użytkowników bezpośrednio lub pośrednio, w takim wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Na potrzeby Polityki Prywatności „Dane Osobowe” - są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio osobie fizycznej w szczególności na podstawie danych takich jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.


§2. Zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych oraz Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych

 1. W związku ze z oferowaniem i sprzedażą Produktów, w tym za pomocą za pomocą Serwisu, Administrator może zbierać następujące dane osobowe:
  1. Dane osobowe Użytkowników i Klientów zbierane w celu realizacji umów zawartych z Klientem lub rejestracji Konta: imię, nazwisko, adres e-mail, aktualny adres do korespondencji lub adres miejsca zamieszkania, telefon kontaktowy w razie zawierania umowy sprzedaży przez Klienta z Administratorem za pomocą Serwisu;
  2. Dodatkowe Dane osobowe przekazywane przez Klienta w celu realizacji Zamówienia: imię i nazwisko Klienta, adres dostarczenia Produktu zamówionego przez Klienta, firma, NIP i adres prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku zamówienia Produktu przez Klienta w ramach prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej;
  3. Dane osobowe Użytkownika przekazane w związku z zadaniem pytania odnoście oferty Administratora (formularz kontaktowy lub adres e-mail): imię i nazwisko, adres e-mail i/lub telefon kontaktowy;
  4. Dane osobowe osób zwracających się do Administratora z zapytaniem lub ofertą produktową Administratora (w szczególności poprzez kontakt z Administratorem za pomocą portalu Facebook, Instagram, Messenger, kontakt telefoniczny lub kontakt mailowy) i wyrażających zgodę na przesyłanie informacji marketingowej przez Administratora: adres e-mail i/lub telefon kontaktowy.
 2. Wszystkie przekazane Administratorowi dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli właśnie RODO oraz zgodnie z pozostałymi przepisami obowiązującego prawa w poniższych celach:
  1. prawidłowego wykonania umowy – przez wykonanie umowy się utrzymywanie Konta w Serwisie i/lub umożliwienie złożenia Zamówień. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane przez cały czas w którym Klient będzie posiadać Konto. W przypadku Klientów Administratora zawierających umowę sprzedaży poprzez wykonanie umowy rozumie się wykonanie zawartej umowy sprzedaży.
  2. jeśli Klient/Użytkownik wyraził na to zgodę – Administrator przetwarza dane osobowe również w celach marketingowych – dzięki temu Klient/Użytkownik otrzymuje na przekazany adres e-mail i/lub numer kontaktowy informacje o promocjach i realizowanych przez Administratora akcjach marketingowych;
  3. spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa – niektóre dane osobowe Klienta/Użytkownika Administrator zobowiązany jest przechowywać w celach wynikających z ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych – w tym celu niezbędne dane związane ze zrealizowanymi zamówieniami przechowywać będziemy przez 5 lat od końca roku w którym zamówienie zostało zrealizowane, a w razie wszczęcia przez odpowiednie organy postępowania lub kontroli – do czasu ich zakończenia.
 3. Dane przekazane w celu wykonania umowy (założenia Konta i realizacji Zamówień) są przekazane dobrowolnie jednak ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy (utrzymywanie Konta w Serwisie i/lub umożliwienie złożenia Zamówień).
 4. Administrator może przekazywać dane osobowe jedynie następującym odbiorcom: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu rachunkowości i księgowości, usługi informatyczne, usługi z zakresu promocji i marketingu, usługi prawne, pracownicy Administratora w granicach upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w określonym celu i w ramach konkretnej czynności przetwarzania.
 5. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy (posiadania Konta w Serwisie lub umowy sprzedaży Produktów), a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu w zakresie w jakim jest to niezbędne dla wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych.
 6. Dane o których mowa w ust. 1 lit. a i b) będą przechowywane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz do czasu przedawnienia roszczeń związanych z ich realizacją.
 7. Dane przekazane jedynie w celu kontaktu (za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie, portalu społecznościowego lub przez wysłanie wiadomości e-mail) będą przechowywane jedynie dla celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie oraz w celu jej zarchiwizowania przez okres 6 miesięcy od dnia skierowania zapytania.
 8. Ze względu na uzasadniony interes prawny Administratora, przekazane Administratorowi dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego przez czas trwania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – za zgodą wyrażoną przez Klienta do chwili jej odwołana, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat od chwili rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
 9. Jeśli Klient/Użytkownik przekazał swoje dane osobowe w celach marketingu innego niż bezpośredni, przekazane Administratorowi dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do chwili jej odwołania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat od chwili rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
 10. W każdym czasie Klient/Użytkownik uprawniony jest wycofać udzieloną Administratorowi zgodę na wykorzystywanie przekazanych danych osobowych takich jak telefon czy adres e-mail w celach marketingowych. Klient/Użytkownik może to zrobić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail sklep@beiks.pl. lub w formie pisemnej na adres BEIKS Machulski Sp.j., Ul. Słowackiego 18 23-204 Kraśnik.
 11. W każdym czasie Klient/Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ma także prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora. Przysługuje Klientowi/Użytkownikowi również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania. – od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Administrator zobowiązuje się do:
  1. podjęcia wszelkich rozsądnych działań, aby Dane Osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane,
  2. przechowywania Danych Osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; chyba że będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych,
  3. przetwarzania Danych Osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 13. Administrator przetwarza Dane Osobowe w sposób, o którym mowa w ust. 12 pkt c) powyżej, w szczególności poprzez:
  1. stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednich do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
  2. zabezpieczanie Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  3. prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych Osobowych oraz środki ochrony, o których mowa powyżej,
  4. dopuszczenie do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie osób posiadających stosowne upoważnienie;
  5. zapewnianie kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane,
  6. prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania Danych Osobowych.
 14. Dane Osobowe są przetwarzane i wykorzystywane również w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora to jest do:
  1. badań rynku i badań statystycznych prowadzonych dla potrzeb funkcjonowania Serwisu,
  2. administrowania Serwisem, poprawy jego funkcjonalności i podniesienia jakości świadczonych usług i dostosowania oferty produktowej,
  3. kontaktowania się z Użytkownikami w sprawach dotyczących konta, rozwiązywania problemów, rozstrzygania sporów, odzyskiwania należności i podejmowania innych czynności związanych z obsługą Klienta poprzez dostępne kanały komunikacji,
  4. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu- zwalczanie oszustw i nadużyć,
  5. poprawy bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.

  przy czym przetwarzanie w tych celach następuje wyłącznie w okresie w jakim Dane Osobowe są przetwarzane również w jednym z celów wskazanych w §2 pkt. 2 Polityki Prywatności.


§3. Zbieranie danych anonimowych

 1. Administrator nie rejestruje żadnych prywatnych danych Użytkowników udostępnionych lub przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. W trakcie korzystania z Serwisu automatycznemu zarejestrowaniu podlegają wyłącznie informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, ilość i daty wizyt Użytkownika oraz historia aktywności w Serwisie. Wskazane dane mogą zostać wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Serwisu. Wskazane pliki nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych Danych Osobowych Klientów.
 4. W większości znanych przeglądarek istnieje możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania cookies, jednakże w niektórych przypadkach może to skutkować ograniczeniem funkcjonalności stron.
 5. Szczegółowe zasady działania cookies reguluje Polityka cookies, dostępna tutaj.


§4. Zmiany i aktualizacja Danych Osobowych

 1. Klient/Użytkownik może w każdym czasie żądać zmiany, aktualizacji bądź usunięcia swoich Danych Osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub wysyłając żądanie zwykłą korespondencją Administratorowi.
 2. Klient może w każdym czasie uzyskać od Administratora informacje na temat przetwarzanych przez niego Danych Osobowych oraz korzystać z wszystkich uprawnień kontrolnych w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


§5. Uwagi i pytania

 1. Pytania, uwagi lub skargi dotyczące Polityki Prywatności, Danych Osobowych lub jakiejkolwiek części Serwisu, należy kierować na adres e-mail sklep@beiks.pl lub w formie pisemnej na adres BEIKS Machulski Sp.j., Ul. Słowackiego 18 23-204 Kraśnik .


§6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 24.05.2018 roku.
 2. Administrator może zmienić Politykę Prywatności, jeżeli jest to niezbędne w celu podwyższenia jakości Serwisu i ochrony Danych Osobowych, dostosowania postanowień do nowych lub zmienionych funkcjonalności Serwisu oraz o ile jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Postanowienia dotyczące zmian w Regulaminie stosuje się odpowiednio.
 3. W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.